แจ้งเเปรสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) AIRA-W2 ครั้งสุดท้าย

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการเเปรสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) AIRA-W2 (ครั้งสุดท้าย) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้ คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ :  18 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1.00237 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 3.49173 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ


กรณีถือหุ้น AIRA-W2

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระเงินโดยการโอนเงินเท่านั้น

กรณีชำระโดยการโอนเงิน  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี  “ บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด”

ประเภทบัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 220-0-58499-9  สาขาอาคารวานิช

กำหนดยื่นเอกสารการตอบรับคำเสนอซื้อถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : 18 – 31 กรกฎาคม 2562 


กรณีถือหุ้น AIRA-W2-R

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระเงินโดยเช็ค, แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์

ชื่อบัญชี  “AIRA CAPITAL’s increased shares subscription account”

เช็คลงวันที่ 18/7/62 – 25/7/62

กำหนดยื่นเอกสารการตอบรับคำเสนอซื้อถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : 18 – 25 กรกฎาคม 2562 


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์  0-2080-2999

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น