แจ้งรายละเอียดการจองซื้อหน่วยทรัสต์ AIMIRT (สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อ)

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการจองซื้อหน่วยทรัสต์ AIMIRT สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อ ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้ คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ :  30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 หน่วยทรัสต์เดิม : 0.8750 หน่วยทรัสต์ใหม่

ช่วงราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เบื้องต้น : 11.20 – 11.50 บาทต่อ หน่วยทรัสต์

เอกสารแจ้งรายละเอียดการจองซื้อ  คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร

ใบจองซื้อสำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม (หรือรับที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา)  คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร


สำหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระเงินโดย เงินสดหรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)

จองซื้อหน่วยทรัสต์ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 08:30 – 15:30 น. ของวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 หรือเวลาเปิดทำการของสาขาถึงเวลา 15:30 น.

ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหน่วยทรัสต์ AIMIRT – ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

*** หากผู้จองซื้อมีเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์มากกว่า 1 เลขทะเบียน ผู้จองซื้อจะต้องแยกใบซื้อหน่วยทรัสต์และเอกสารประกอบใบจองซื้อ 1 ชุดต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ***

กำหนดชำระค่าจองซื้อผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ : 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08:30 – 15:30 น.

หมายเหตุ ผู้จองซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทำธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด


วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระเงินโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เท่านั้น โดยขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหน่วยทรัสต์ AIMIRT – ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม” ทั้งนี้เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีเดียวกันภายในวันทำการถัดไป พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

กำหนดชำระค่าจองซื้อผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ : 30 – 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:30 – 15:30 น. หรือวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08:30 – 12:00 น.


 

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น