หมวดที่ 3: คำถามเชิงเทคนิค

Maze-of-questions

หมวดที่ 3: คำถามเชิงเทคนิค

1) ผู้ออกใช้สูตรอะไรในการกำหนดราคา DW

  • โดยปกติ ผู้ออกจะกำหนดราคาของ DW แต่ละรุ่นโดยใช้สูตร Blackscholes Formula ซึ่งมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องคือ ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง อายุคงเหลือของ DW ราคาใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ อัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของหลักทรัพย์อ้างอิง
  • อย่างไรก็ดี ตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา DW มากที่สุด คือราคาหุ้นอ้างอิงและอายุคงเหลือของ DW เนื่องจากเป็นปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในขณะที่ตัวอื่นๆ ผู้ออกจะกำหนดเป็นค่าตายตัวตั้งแต่แรกเริ่มออก DW ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปจึงไม่มีผลต่อราคา DW ที่ซื้อขายในตลาด

ad

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.blswarrant.com/DW01_Price_Factor

2) ในการปรับราคา DW01 แต่ละตัว ผู้ออกปรับแบบ Manual หรือใช้ระบบ Computer?
หลักทรัพย์บัวหลวงใช้ระบบ computer ปรับราคาซื้อขายของ DW แต่ละตัว นักลงทุนจึงสามารถมั่นใจได้ราคา DW ที่มีการซื้อขายอยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอดเวลา

3) DW เป็น Zero Sum Game หรือไม่?
DW ไม่ใช่ Zero Sum Game หรือกล่าวได้ว่าการที่นักลงทุนขาดทุน (กำไร) จากการลงทุน ไม่ได้ทำให้ผู้ออกฯ กำไร (ขาดทุน) ตามไปด้วย เนื่องจากผู้ออกมีการบริหารความเสี่ยงของ DW ที่ออกตลอดเวลาอยู่แล้ว โดยปกติกำไร-ขาดทุนของผู้ออกฯจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการถือครอง DW ของนักลงทุน และความสามารถในการบริหารความเสี่ยงของผู้ดูแลสภาพคล่อง

4) บัวหลวงมีแนวทางการคัดเลือกหุ้นอ้างอิงที่นำมาใช้ออก DW อย่างไร?

  • หลักทรัพย์อ้างอิงที่นำมาออกจะต้องหุ้นหรือดัชนีหลักทรัพย์ตามที่สำนักงาน กลต. อนุญาต
  • หลักทรัพย์อ้างอิงดังกล่าวจะต้องมีสภาพคล่องการซื้อขายสูงและอยู่ในกระแสการลงทุนของนักลงทุน

5) การออก DW มีผลต่อหลักทรัพย์อ้างอิงหรือไม่?
โดยปกติจะช่วยสร้างสภาพคล่องการซื้อขายให้สูงขึ้น แต่ไม่ได้ทำให้ราคาของหุ้นอ้างอิงผันผวนขึ้น เนื่องจากปริมาณการออก DW อยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นอ้างอิงที่ list ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมด

6) ทำไมเมื่อเปรียบจากราคา Last ของหุ้นอ้างอิงกับ DW จึงไม่สอดคล้องกันในบางวัน?

  • โดยปกติราคา Bid-Offer ของ DW จะอ้างอิงกับราคา Bid-Offer ของหุ้นอ้างอิงเสมอ ในขณะที่ราคา Last คือราคาล่าสุดที่มีการซื้อขายกันจริง
  • แต่ เนื่องจาก DW ไม่ได้มีการซื้อขายกันตลอดเวลาเหมือนหุ้นอ้างอิง ทำให้ในบางกรณีราคา Bid Offer ของหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนไปแล้วแต่ราคา Last ของ DW ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
  • ดังนั้นนักลงทุนไม่ควรเปรียบเทียบ Last ของหุ้นอ้างอิงกับ Last ของ DW เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ แต่ควรใช้ราคา Bid-Offer แทน

7) สาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้ราคา DW ไม่สัมพันธ์กับหุ้นอ้างอิง?

  • Market Marker ไม่สามารถควบคุมราคาได้ เนื่องจากมีหุ้นไม่เพียงพอในการปรับราคาด้านฝั่งขาย
  • DW มีค่าเสื่อมเวลาที่มากเกินไป

8) ทำไมในวันซื้อขายวันแรกราคา DW ถึงปรับตัวลดลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับราคาเสนอขายตั้งต้น?
กรณีราคา DW ลงแรงในวันแรกนั้นเกิดจากการคำนวณราคาไอพีโอหรือราคาเสนอขายตั้งต้นที่โบรกเกอร์ผู้ออกฯ จะต้องคำนวณล่วงหน้า 2-3สัปดาห์ก่อนหน้า DW เข้าซื้อขายในวันแรก (ช่วงที่ยื่นขอเสนอขายกับทางการฯ) อย่างไรก็ดี เมื่อ DW เข้าซื้อขายจริงราคาจะปรับเปลี่ยนไปตามหุ้นอ้างอิงของ DW ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับราคาเสนอขายตั้งต้นมากนัก เพราะเป็นการคำนวณที่เกิดจากราคาหุ้นอ้างอิงต่างช่วงเวลากัน

BLS Knowledge Sharing V1

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น