จะส่งคำสั่งซื้อขายตราสารอนุพันธ์อย่างไร

ท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อขายตราสารอนุพ้นธ์ผ่านโปรแกรม Streaming และ iFutures โดยระบุรายละเอียดดังนี้

tfex

  • ระบุคำสั่ง ซื้อ(Long) หรือ ขาย(Short)
  • เลือก สถานะ(Position) เปิดสัญญา(Open) หรือ ปิดสัญญา(Close)
  • ระบุ ชื่อย่อตราสารอนุพันธ์ ที่ต้องการส่งคำสั่ง
  • ระบุ จำนวนสัญญา ของตราสารอนุพันธ์ที่ต้องการส่งคำสั่ง
  • กำหนด ราคา(Price) ที่จะส่งคำสั่งซื้อขาย
  • เลือก ลักษณะราคา(Type)

– Limit : ระบุราคาเสนอซื้อเสนอขาย
– ATO : ไม่ระบุราคา โดยจะส่งคำสั่งซื้อขายในราคาเปิด
MP : ไม่ระบุราคา โดยจะส่งคำสั่งซื้อขายในราคาที่สามารถจับคู่ได้ ณ ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้น
MP – MTL : ไม่ระบุราคา โดยจะส่งคำสั่งซื้อขายในราคาที่สามารถจับคู่ได้ ณ ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้น แต่หากจับคู่ไม่หมดระบบตั้งรอที่ราคา Last Price
MP – MKT : ไม่ระบุราคา โดยจะส่งคำสั่งซื้อขายในราคาที่สามารถจับคู่ได้ ณ ราคาที่ดีที่สุดในขณะนั้น แต่หากจับคู่ไม่หมดระบบจะยกเลิกคำสั่งที่เหลืออัตโนมัติ

  • เลือก ประเภทคำสั่ง (Validity)

– Auction : คำสั่งจะหมดอายุทันทีเมื่อเข้าช่วง Pre-open ถัดไป
– Auto – M : ส่งคำสั่งในช่วง Pre-open เท่านั้น โดยจะจับคู่ที่ราคาเปิด หากจับคู่ไม่หมดคำสั่งจะถูก cancel
– Cancel : คำสั่งจะหมดอายุหลังจากที่ series นั้นๆหมดอายุแล้ว
– Date : คำสั่งจะหมดอายุหลังจบ Afternoon Session ของวันที่กำหนด
– Day : คำสั่งจะมีผลในระบบจนถึงถึงวันที่กำหนด
– FOK : คำสั่งที่กำหนดให้จับคู่ทันที แต่หากจับคู่ตามจำนวนที่กำหนดไม่ได้ ให้ยกเลิกคำสั่งทั้งหมดทันที
– IOC : คำสั่งที่กำหนดให้จับคู่ทันที หากจับคู่ได้ไม่ครบจะยกเลิกส่วนที่เหลือทันที
– Session : คำสั่งจะหมดอายุทันทีที่ถึง session ที่กำหนดแบบวันต่อวัน
– Time : คำสั่งจะหมดอายุทันทีที่ถึงวันและเวลาที่กำหนด

  • นอกจากนี้ท่านสามารถส่งคำสั่ง Stop Order ได้ (คำสั่งจะถูกส่งเข้าระบบ เมื่อราคาตลาดถึงราคาที่กำหนด) โดยจะต้องกำหนดเงื่อนไขราคาที่ช่อง Condition ดังนี้

– Bid  >=  ราคาเสนอซื้อ มากกว่าหรือเท่ากับ ราคาที่กำหนด
– ฺBid  <=  ราคาเสนอซื้อ น้อยกว่าหรือเท่ากับ ราคาที่กำหนด
– Ask  >=  ราคาเสนอขาย มากกว่าหรือเท่ากับ ราคาที่กำหนด
– Ask  <=  ราคาเสนอขาย น้อยกว่าหรือเท่ากับ ราคาที่กำหนด
– Last  >=  ราคาล่าสุด มากกว่าหรือเท่ากับ ราคาที่กำหนด
– Last  <=  ราคาล่าสุด น้อยกกว่าหรือเท่ากับ ราคาที่กำหนด

  • เมื่อระบุคำสั่งเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านใส่รหัสประจำตัวซื้อขาย (PIN) แล้วกดปุ่ม Submit

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น