ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ ได้อย่างไร ?

เมื่อท่านสมัครให้ยืมหลักทรัพย์กับบริการ SBL และสมัครใช้บริการ E-Services รับใบยืนยันการซื้อขายผ่านทางอีเมล

สามารถตรวจสอบรายการให้ยืมหลักทรัพย์ได้ง่ายๆ ผ่านใบยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL Deal Confirmation)
ซึ่งท่านจะได้รับใบยืนยันฯ ดังกล่าวนี้ ณ สิ้นวันที่มีรายการ โดยท่านจะได้รับอีเมล 3 ฉบับ ดังนี้

อีเมลฉบับที่ 1  : เมื่อหลักทรัพย์ในพอร์ตถูกจับคู่ได้ 

SBL deal1

ข้อมูลที่ควรตรวจสอบในใบยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL Deal Confirmation)

 1. วันที่ทำรายการ :  วันที่หลักทรัพย์ถูกยืม (ที่จับคู่ได้สำเร็จ)
 2. Lend Transaction หมายถึง รายการหลักทรัพย์ที่ถูกให้ยืม
 3. รายละเอียดการให้ยืม
  Refer              วันที่ ที่ทำรายการ
  Sharecode     รายการหลักทรัพย์ที่ถูกยืม
  Unit                จำนวนหลักทรัพย์ที่ถูกยืม
  Fee Rate (%)   ค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ 3.00% ต่อปี (หักภาษี ณ ที่จ่าย 15 % )
  Price               ราคาปิดของหลักทรัพย์นั้นๆ ณ สิ้นวัน ที่ทำรายการ

อีเมลฉบับที่ 2 : เมื่อหลักทรัพย์คืนกลับเข้าพอร์ต

Lender recall 2

เมื่อหลักทรัพย์กลับเข้าพอร์ต (Lender Recall) หลักทรัพย์ถูกเรียกคืนหรือหากลูกค้ามีการขายหุ้น จะได้รับแจ้ง

 1. วันที่ทำรายการ :  วันที่หลักทรัพย์คืนกลับเข้าพอร์ต
 2. Lender Recall       หมายถึง รายการหลักทรัพย์ถูกคืนกลับเข้าพอร์ต  หรือลูกค้าเรียกคืนหลักทรัพย์
 3. รายละเอียดการให้ยืม
  Refer                วันที่ ที่ทำรายการ
  Sharecode       รายการหลักทรัพย์ที่ถูกยืม
  Unit                  จำนวนหลักทรัพย์ที่ถูกยืม
  Fee Rate (%)     ค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ 3.00% ต่อปี (หักภาษี ณ ที่จ่าย 15 % )
  Price                 ราคาปิดของหลักทรัพย์นั้นๆ ณ สิ้นวัน ที่ทำรายการ

อีเมลฉบับที่ 3 :  เมื่อปิดธุรกรรม 

เมื่อปิดธุรกรรม จะได้รับ Daily Lending Fee สรุปจำนวนวัน ที่หลักทรัพย์ถูกยืม และ ค่าธรรมเนียมที่จะได้รับอีกครั้ง

Daily Lending

 

ค่าธรรมเนียมในการให้ยืมหลักทรัพย์คิดอย่างไรและจะได้เมื่อไหร่ ?

ค่าธรรมเนียมในการให้ยืมหลักทรัพย์อยู่ที่ 3.00% ต่อปี (หักภาษี ณ ที่จ่าย 15%) โดยจะคำนวณเป็นรายวัน ชำระเข้าพอร์ตให้ทุกวันทำการที่ 1 ของแต่ละเดือนหรือ T+3 หลังวันปิดธุรกรรม แล้วแต่ว่าวันใดจะถึงก่อน

วิธีการสมัครใช้งาน SBL  ให้ยืมหลักทรัพย์  คลิกที่นี่

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น