Customer Infomation Form

นางสาว นาง นาย
บัตรประชาชน Passport
โสด สมรส หย่า หม้าย

ผู้ปกครอง

บัตรประชาชน Passport

คู่สมรส

บัตรประชาชน Passport

ผู้ติดต่อฉุกเฉิน (กรณีเร่งด่วน)

กรณี บุตรอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

บุตรคนที่ 1

เด็กชาย เด็กหญิง
บัตรประชาชน Passport

บุตรคนที่ 2

เด็กชาย เด็กหญิง
บัตรประชาชน Passport

Address Infomation Form

ที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ตามที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ที่อยู่อื่น

ที่อยู่ที่ทำงาน

ตามที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ที่อยู่อื่น

Financial Infomation Form

เงินเดือน
เงินออม
มรดก
ธุรกิจส่วนตัว
เงินปันผล
การขายหลักทรัพย์
เงินเกษียณ
สร้างผลตอบแทน
ผลประโยชน์ทางภาษี
เพื่อการศึกษา
ออมเงิน
ใช้จ่ายยามเกษียณ
ลงทุนระยะสั้น
ลงทุนระยะยาว
สร้างความมั่นใจในครอบครัว
มีประวัติการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
เคย ไม่เคย
เป็นนักการเมืองหรือเป็นผู้เกี่ยวข้องกับนักการเมือง
เคย ไม่เคย
ท่านถูกปฏิเสธการรับทำธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันทางการเงินอื่นๆ
ใช่ ไม่ใช่

บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อการซื้อหน่วยลงทุน

บัญชีธนาคารสำหรับการขายหน่วยลงทุนและรับเงินปันผล

ความประสงค์หักภาษี

หักภาษี ณ ที่จ่าย
ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

การจัดส่งเอกสารธุรกรรมของบัญชีกองทุนรวม

E-mail
ตามที่อยู่ทะเบียนบ้าน
ตามที่อยู่ที่ทำงาน
ตามที่อยู่ที่ติดต่อได้

แบบมาตราฐานในการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

คำถามข้อ 1 - 10 ใช้เพื่อประเมินความเหมาะสมในการลงทุนของท่าน

1. ปัจจุบันท่านอายุ
มากกว่า 55 ปี 45 - 55 ปี 35 - 44 ปี น้อยกว่า 35 ปี
2. ปัจจุบันท่านมีภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายประจำ แช่น ค่าผ่อนบ้าน รถ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเลี้ยงดูครอบครัวเป็นสัดส่วนเท่าใด
มากกว่าร้อยละ 75 ของรายได้ทั้งหมด
ระหว่างร้อยละ 75 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด
ระหว่างร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด
น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมด
3. ท่านมีสถานภาพทางการเงินในปัจจุบันอย่างไร
มีทรัพย์สินน้อยกว่าหนี้สิน
มีทรัพย์สินเท่ากับหนี้สิน
มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน
มีความมั่นใจว่ามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุแล้ว
4. ท่านเคยมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทุนในทรัพย์สินกลุ่มใดต่อไปนี้บ้าง (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
เงินฝากธนาคาร
พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล
หุ้นกู้ หรือกองทุนตราสารหนี้
หุ้นสามัญ หรือกองทุนรวมหุ้น หรือสินทรัพย์อื่นที่มีความเสี่ยงสูง
5. ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้
ไม่เกิน 1 ปี
1 ถึง 3 ปี
3 ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
6. วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของท่าน คือ
เน้นเงินต้นต้องปลอดภัยและได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอ แต่ต่ำได้
เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ แต่อาจจะเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้บ้าง
เน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่อาจเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินต้นได้มากขึ้น
เน้นผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แต่อาจเสี่ยงจะสูญเงินต้นส่วนใหญ่ได้
7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอย่างผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง ท่านเต็มใจที่จะลงทุนในกลุ่มการลงทุนใดมากที่สุด
กลุ่มการลงทุนที่ 1 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 2.5% โดยไม่ขาดทุนเลย
กลุ่มการลงทุนที่ 2 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 7% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 1%
กลุ่มการลงทุนที่ 3 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 15% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 5%
กลุ่มการลงทุนที่ 4 มีโอกาสได้รับผลตอบแทน 25% แต่อาจมีผลขาดทุนได้ถึง 15%
8. ถ้าท่านเลือกลงทุนในทรัพย์สินที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แต่มีโอกาสขาดทุนสูงด้วยเช่นกัน ท่านจะรู้สึกอย่างไร
กังวลและตื่นตระหนกกลัวขาดทุน
ไม่สบายใจแต่พอเข้าใจได้บ้าง
เข้าใจและรับความผันผวนได้ในระดับหนึ่ง
ไม่กังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนที่อาจจะได้รับสูงขึ้น
9. ท่านจะรู้สึกกังวล/รับไม่ได้ เมื่อมูลค่าเงินลงทุนของท่านมีการปรับตัวลดลงในสัดส่วนเท่าใด
5% หรือน้อยกว่า
มากกว่า 5% - 10%
มากกว่า 10% - 20%
มากกว่า 20% ขึ้นไป
10. หากปีที่แล้วท่านลงทุนไป 100,000 บาท ปีนี้ท่านพบว่ามูลค่าเงินลงทุนลดลงเหลือ 85,000 บาท ท่านจะทำอย่างไร
ตกใจ และต้องการขายการลงทุนที่เหลือทิ้ง
กังวลใจ และจะปรับเปลี่ยนการลงทุนบางส่วนไปในทรัพย์สินที่สี่ยงน้อยลง
อดทนถือต่อไปได้ และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา
ยังมั่นใจ เพราะเข้าใจว่าต้องลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อเฉลี่ยนต้นทุน

คำถามข้อ 11 - 12 ใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการให้คำแนะนำ

ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์โดยตรงเท่านั้น
11. หากการลงทุนในอนุพันธ์และหุ้นกู้อนุพันธ์ประสบความสำเร็จ ท่านจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงมาด แต่หากการลงทุนล้มเหลว ท่านอาจจะสูญเงินลงทุนทั้งหมด และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ่มบางส่วน ท่านยอมรับได้เพียงใด
ไม่ได้
ได้
ใช้เฉพาะที่จะมีการลงทุนในต่างประเทศ
12. นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้เพียงใด
ไม่ได้
ได้

U.S. National Identification

1. ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่
ใช่ ไม่ใช่
2. ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่
ใช่ ไม่ใช่
3. ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่
ใช่ ไม่ใช่
4. ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว ใช่หรือไม่
ใช่ ไม่ใช่
5. ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับ บริษัทจัดการ ใช่หรือไม่
ใช่ ไม่ใช่
6. ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่าน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับ บริษัทจัดการ ใช่หรือไม่
ใช่ ไม่ใช่
7. ท่านมีที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทน หรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อเพียงที่อยู่เดียว ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับ บริษัทจัดการ ใช่หรือไม่
ใช่ ไม่ใช่
8. ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติ จากบัญชีที่เปิดไว้หรือที่มีอยู่กับ บริษัทจัดการ ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่
ใช่ ไม่ใช่
9. ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจในการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับ บริษัทจัดการ ใช่หรือไม่
ใช่ ไม่ใช่

Asset Management Company

Fundconnext

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องก่อนกด "ยืนยันเปิดบัญชี" เนื่องจากท่านจะไม่สามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลใหม่ได้
กรณีกดยืนยันแล้วต้องการแก้ไข ต้องเซ็นกำกับในเอกสารที่ต้องการแก้ไขเท่านั้น