มารู้จักกับ “DR” ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ

DR (Depositary Receipt) หรือ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นตราสารชนิดใหม่ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ผู้ลงทุนในไทยที่ต้องการลงทุนในหุ้นหรือ ETF ต่างประเทศได้โดยผ่านการซื้อขาย DR ที่จดทะเบียนให้ซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการถือครอง DR จึงเป็นเหมือนการถือครองหลักทรัพย์นั้นๆ ทางอ้อม โดยที่ทำให้ผู้ถือจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ใกล้เคียงกับการถือหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นๆ  ดังนั้นถ้ามองจากประโยชน์ของตราสารทางการเงินชนิดนี้แล้ว คิดง่ายๆ ก็เสมือนกับการยกหุ้นต่างประเทศหรือกองทุน ETF ต่างประเทศที่น่าสนใจเป็นตัวๆ มาให้นักลงทุนในประเทศได้ซื้อง่ายขายคล่องในรูปแบบของตราสาร DR ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรานั่นเอง ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องการเพิ่มบทบาทและความเชื่อมโยงกันกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคเดียวกัน

ปัจจุบัน หลักทรัพย์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. อนุญาตให้นำมาออก DR ได้คือ
1.) หุ้นสามัญที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ
2.) หุ้นสามัญที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในกลุ่มอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และมีมูลค่าตามราคาตลาดเฉลี่ย 15 วันทำการย้อนหลังไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท
3.) ETF ในตลาดหลักทรัพย์ตามที่ ก.ล.ต. กำหนด

ผู้ออก DR จะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ หรือธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะเสนอขาย DR ครั้งแรก (IPO) ตามที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ผู้ลงทุนจองซื้อ DR จากนั้นผู้ออกจะไปซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศตามจำนวนที่ผู้ลงทุนจองซื้อในอัตราส่วน 1DR ต่อ 1 หลักทรัพย์ต่างประเทศและฝากไว้กับผู้รับฝากทรัพย์สินที่ต่างประเทศ หลังจากนั้น ผู้ออกจะออกและจัดสรร DR ให้ผู้ลงทุนตามยอดที่มีผู้ลงทุนจองซื้อ และนำ DR จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้สามารถซื้อขายกันได้ ดังนั้น ทั้งผู้ลงทุนที่ซื้อที่ IPO หรือผู้ลงทุนใดๆ ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ใดๆ ในประเทศไทย ก็สามารถทำการซื้อขาย DR ได้

151120188

DR ซื้อขายได้ตามเวลาเปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

151115

ซื้อขายกันเป็นเงินบาทตาม bid offer ที่เสนอซื้อเสนอขายในกระดานหุ้นเป็นเงินบาท

555255

ค่าธรรมเนียมซื้อขายก็เหมือนๆ กับหุ้นไทยทั่วไป 

5997

การเคลื่อนไหวของราคา DR ที่ซื้อขายกันก็ขึ้นกับว่า DR แต่ละตัวนั้นอ้างอิงกับหลักทรัพย์ใด ราคาก็ควรเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับหลักทรัพย์นั้นๆ แต่ปรับด้วยความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงินที่หลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นๆ ซื้อขายกันด้วย

…นอกจากนี้ยังอาจขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของการซื้อขาย DR และหุ้นต่างประเทศที่ว่าในขณะนั้นๆ ด้วย การติดตามข่าวสารของหุ้นต่างประเทศนั้นๆ ก็สามารถติดตามจากเว็บไซต์ของผู้ออก DR หรือข่าวที่แจ้งไว้ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เหมือนหุ้นทั่วไป

ผลตอบแทนจากการลงทุนของ DR

มีสองส่วนใหญ่ๆ เหมือนหุ้นไทยทั่วไป ส่วนแรกคือ “กำไรจากส่วนต่างของราคา” DR โดยกำไรจากการซื้อขายก็ไม่เสียภาษีเพราะเป็นการซื้อขาย DR ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับการยกเว้น และ DR ก็ไม่มีวันหมดอายุ และส่วนที่สองคือ “เงินปันผล” โดยหาก ท่านถือครอง DR จองหุ้นต่างประเทศใดๆ แล้วหุ้นนั้นมีการจ่ายเงินปันผลหรือให้สิทธิประโยชน์ ผู้ออกจะนำส่งเงินปันผลหรือสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้น หลังหักค่าใช้จ่ายของการดำเนินการ (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือ DR ตามที่ระบุไว้ในสัญญารับฝาก ซึ่งโดยทั่วไปก็จะเทียบเคียงแต่ก็คงไม่เทียบเท่ากับการลงทุนตรงเองอยู่แล้ว  ซึ่งผู้ลงทุนควรต้องศึกษา และทำความเข้าใจก่อนลงทุน DR ด้วย

ดังนั้น สิ่งที่ผู้ลงทุนควรจะพิจารณา เมื่อจะเลือกลงทุนใน DR ก็คือ ต้องทำความรู้จักหลักทรัพย์ต่างประเทศของ DR ว่าเป็นหุ้นอะไร ? ทำธุรกิจอะไร ?  มีแนวโน้มอย่างไร ? ความถูกแพงเป็นอย่างไร ? มีความเสี่ยงอย่างไร ? หรือถ้าเป็น ETF ดัชนีหุ้นต่างประเทศก็ควรต้องดูว่า ETF นั้นเป็นตะกร้าหุ้นที่อ้างอิงก้บดัชนีอะไร ? แนวโน้มผลตอบแทนและความเสี่ยงเป็นอย่างไร ?  ซึ่งหลักจากนั้นท่านควรศึกษา เงื่อนไขของ DR จากสัญญารับฝาก เป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับผู้ลงทุนที่จะลงทุนใน DR เนื่องจากในสัญญารับฝาก ผู้ออกจะระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกที่มีต่อผู้ถือ DR สิทธิประโยชน์ที่ผู้ถือ DR จะได้รับ ค่าใช้จ่ายที่จะเก็บจากผู้ถือ DR รวมถึงการดำเนินการของผู้ออกเมื่อหลักทรัพย์ต่างประเทศเกิดเหตุการณ์สำคัญ เป็นต้น และที่สำคัญที่ควรดูคือ โครงสร้างของ DR แต่ละตัวและผู้ออก DR  เนื่องจากผู้ออก DR เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่างๆ ของ DR ตามที่ระบุในสัญญารับฝาก ดังนั้น ผู้ลงทุนควรพิจารณาความน่าเชื่อถือ หรือความสามารถในการให้บริการต่างๆ ของผู้ออกประกอบด้วย และยิ่งถ้ามีการจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่องด้วยแล้ว ยิ่งจะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า DR นั้นๆ น่าจะมีความเคลื่อนไหวสอดคล้องกับมูลค่าที่ยุติธรรมของหลักทรัพย์ต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนด้วย

ดังนั้น DR จึงเหมาะกับผู้ลงทุนทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องการความสะดวกสบายในการลงทุนในหุ้นหรือ ETF ต่างประเทศ โดยที่ไม่มีเวลาหรือไม่ต้องการความยุ่งยากในการเปิดบัญชีลงทุนตรงในหุ้นต่างประเทศ รวมถึงการบริหารจัดการสถานะเงินตราต่างประเทศ ภาษีจากการลงทุน การติดตามข้อมูลข่าวสารจากต่างประเทศด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม ในป้จจุบันยังไม่มีการออก DR ของหลักทรัพย์ต่างประเทศให้ลงทุนกันแต่อย่างใด แต่ในอนาคตน่าจะเริ่มมีกันให้เห็นบ้าง ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกของการลงทุนที่ดีเพิ่มให้กับนักลงทุนบ้านเรา

1515555

ที่มา : โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ คู่คิดนักลงทุน ฉบับวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

คำเตือน : การลงทุนใน DR ไม่ใช่การฝากเงิน นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง จากหนังสือชี้ชวนและสัญญารับฝาก หรือขอคำแนะนำจากผู้แนะนำการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.sec.or.th และ www.set.or.th

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

2 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

 1. Visunt

  ผมยัง//งง ๆ ไม่ทราบว่าต้องฃื้อขั้นตำ่เท่าไร ? เคยได้ข่าวว่าฃื้อ 1 หน่วยก็ได้. !?! หน่วยละกี่บาทครับ. ?
  และหากเทียบกับหุ้นไทย !! มีผลประโยชน์. ( หรือความเสี่ยงต่างกันอย่างใดบ้าง). รบกวนช่วยชี้แจงมาทางอิเมล __ของผมด้วย. //_ ขอบคุณครับผม. Visunt

  1. OIC

   เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมไปทางอีเมลของท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ

   หรือ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนใน DR ได้ที่ http://knowledge.bualuang.co.th/article-categories/dr/ ค่ะ

แสดงความคิดเห็น