การจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) TWZ

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) TWZ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้  คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ : 29 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ)

อัตราส่วนการจัดสรร : 3 หุ้นเดิม : 2 หุ้นสามัญใหม่  ในราคาหุ้นละ 0.12 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ

  • ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  • ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญ (ออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  • หลักฐานชำระเงิน
    • แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์  (ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้)
    • Pay-In ที่มีตัวพิมพ์จากธนาคาร (กรณีโอนผ่านอินเตอร์เน็ต ต้องเซ็นรับรองสำเนาด้วยค่ะ)

กรณีถือหุ้น TWZ

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีโอนเงิน
ชื่อบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทีดับบลิวแซต คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)”
ธนาคารกสิกรไทย สาขาประชานิเวศน์ 1
กระแสรายวัน เลขที่ บัญชี 737-1-02174-9

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์
พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ด้านหลัง แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
ชื่อสั่งจ่าย “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทีดับบลิวแซต คอร์ปอเรชั่น จำักัด(มหาชน)”


กรณีถือหุ้น TWZ – R

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์
ชื่อบัญชีสั่งจ่าย “Share subscription account of Eastern Printing Public Co.,Ltd.”


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ 02-275-9798

 

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น