การเเปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) TMILL-W1 (ครั้งสุดท้าย)

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการแปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ  บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) TMILL-W1  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้  คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ : 12  – 26 ตุลาคม 2561

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ


กรณีถือหุ้น TMILL-W1

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีโอนเงินเท่านั้น
ชื่อบัญชี “บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนปู่เจ้าสมิงพราย
ประเภทบัญชี เดินสะพัด  เลขที่บัญชี 343-3-01034-7


กรณีถือหุ้น TMILL-W1-R

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีเช็ค, แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟ
ชื่อบัญชีสั่งจ่าย “T S FLOUR MILL PUBLIC COMPANY LIMITED to subscribe for securities”
เช็คลงวันที่ 18 กันยายน – 12 ตุลาคม 2561


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)

90/9  หมู่1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  10130

โทรศัพท์ 0-2017-9999 ต่อ 200

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น