การจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) TGPRO ควบคู่กับใบสาคัญแสดงสิทธิ TGPRO-W3

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) “TGPRO” ควบคู่กับใบสาคัญแสดงสิทธิ TGPRO-W3 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้ คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ : 24 สิงหาคม 2561 -28 สิงหาคม 2561

อัตราส่วนการจัดสรร : 8 หุ้นเดิม : 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 0.20 บาท
1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน : 4 ใบสาคัญแสดงสิทธิ  ราคาปิดหุ้น TGPRO ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 อยู่ที่ 0.16 บาท


เอกสารประกอบการจองซื้อ


กรณีถือหุ้น TGPRO

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธี Bill Payment เท่านั้น


กรณีถือหุ้น TGPRO-R

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธี Bill Payment ของ TGPRO-R เท่านั้น
ชื่อบัญชีสั่งจ่าย ” Shares Subscription Account of TGPRO ”


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)
บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 170/33 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 12 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-261-9955 ต่อ 1206, 1207

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น