การจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) TSF

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดบริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) TSF เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้  คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ : 7 – 10 มกราคม 2561

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 หุ้นเดิม : 1.3339364332 หุ้นสามัญใหม่ (กรณีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในราคาหุ้นละ 0.045 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ

  • ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  • ใบรับรองการจองซื้อ (เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญ ที่ได้จากตลาดหลักทรัพย์ฯ)(ถ้ามี)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ (ลงลายเซ็นสำเนาถูกต้อง) ( บัตรประชาชนตลอดชีพ แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
  • หลักฐานชำระเงิน
    • เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์  (ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้)
    • Pay-In ที่มีตัวพิมพ์จากธนาคาร **ฉบับจริงจากธนาคารเท่านั้น** (ห้ามโอนผ่านอินเตอร์เน็ต หรือทางแอพพลิเคชั่น)

กรณีถือหุ้น TSF

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์
ชื่อสั่งจ่าย “บมจ.ทรีซิกตี้ไฟว์”
พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อไ้ด้ ไว้ด้านหลัง แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ลงวันที่ตั้งแต่ 7 – 10 มกราคม 2561

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีการโอนเงิน
รายละเอียดบัญชี “บมจ. ทรีซิกตี้ไฟว์”
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาอาคารซันทาวเวอร์ส
บัญชีออมทรัพย์    เลขที่บัญชี 696-2-06333-9

หลักฐานการชำระเงิน ต้องเป็นใบนำฝาก”ฉบับจริง”  ตัวพิมพ์จากธนาคาร หากโอนเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือทางแอพพลิเคชั่น ต้องมีลายเซ็นต์ปากกาจริงรับรองสำเนา


กรณีถือหุ้น TSF – R

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ เท่านั้น
ชื่อบัญชีสั่งจ่าย “Three Sixty Five Public Company Limited”


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)

บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ติดต่อคุณหฤทัย ไกรศักดิ์ หรือ คุณจารุภา ปิติพัฒน์
เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 23 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-017-4280-201

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

Article Attachments

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น