การเเปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) SPALI-W4 (ครั้งสุดท้าย)

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการแปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) SPALI-W4  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้  คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ : 27 กันยายน 2561 – 16 ตุลาคม 2561

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 4 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ


กรณีถือหุ้น SPALI -W4

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยเช็ควิธีโอนเงิน
ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)”
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 238-3-00207-4
บัญชีกระแสรายวัน สาขาศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ (พระราม 3)


กรณีถือหุ้น SPALI -W4-R

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีเช็ค
ชื่อบัญชีสั่งจ่าย “Supalai Public Company Limited for Shares Subscription”
เช็คลงวันที่ 11 กันยายน – 3 ตุลาคม 2561


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0 2725-8888 ต่อ 458

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น