ดัชนี SET THSI …ทางเลือกลงทุนในหุ้นยั่งยืน

ดัชนี SET THSI Index หรือชื่อเต็มๆ ว่า Thailand Sustainability Investment…เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนระยะยาวแบบยั่งยืน การลงทุนในหุ้นหรือหลักทรัพย์นั้นๆ เปรียบเสมือนเราเป็นเจ้าของกิจการนั้นด้วย และถ้ามองในมุมของนักลงทุนหากให้เลือกเป็นเจ้าของกิจการหรือบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เราก็คงเลือกกิจการที่กำหนดทิศทางกลยุทธ์อย่างชัดเจน มีความเป็นธรรมโปร่งใสซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบดูแลสังคมและที่สำคัญ คือ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่าง “หุ้นยั่งยืน”

หุ้นยั่งยืน คืออะไร ? 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะประกาศรายชื่อบริษัทที่จัดอยู่ในกลุ่มหุ้นยั่งยืนอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นกลุ่มหุ้นที่มีความโดดเด่นทางด้าน สิ่งแวดล้อม (Environment), สังคม (Social) และ บรรษัทภิบาล (Governance) หรือย่อสั้นๆ ว่า “ESG” ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจัดทำดัชนี SET THSI ขึ้น เพื่อเป็นดัชนีสะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

sett

1. สิ่งแวดล้อม (Environment) การที่บริษัทมีนโยบายและกระบวนการทำงานในองค์กร เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ

2. สังคม (Social) บริษัทมีการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน มีการส่งเสริมและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนที่บริษัทมีความเกี่ยวข้องให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

3. บรรษัทภิบาล (Governance) บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ซึ่งรวมถึงการจ่ายภาษีให้แก่ภาครัฐอย่างโปร่งใส่

หลักเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นยั่งยืน…คืออะไร ?

  • คัดเลือกจากหุ้นในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ปีล่าสุด มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด มากกว่าหรือเท่ากับ 5,000 ล้านบาท
  • มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) มากกว่าหรือเท่ากับ 20% ของทุนชำระแล้ว
  • เป็นหลักทรัพย์ที่ซื้อขายอย่างสม่ำเสมอตามสภาพปกติของตลาด จำนวนหุ้นซื้อขายในแต่ละเดือน มากกว่าเท่ากับ 0.5% ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนของบริษัทไม่ต่ำกว่า 9 ใน 12 เดือน
  • ไม่จำกัดจำนวนหุ้นในดัชนี
  • มีการพิจารณาปรับรายชื่อหลักทรัพย์ทุก 6 เดือน รอบทบทวนเดือน มิ.ย. และ ธ.ค.

ประโยชน์ของ SET THSI มีอะไรบ้าง ?

  • เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนแบบยั่งยืนในระยะยาว
  • เป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทุนที่สนใจ บจ. ที่ดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน
  • หุ้นที่อยู่ในดัชนี SET THSI จะได้รับความสนใจ และมีการจัดทำบทวิเคราะห์มากขึ้น ทำให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของหุ้นได้อย่างเหมาะสม

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Thailand Sustainability Investment 2017 

มีทั้งหมด 65 บริษัท อยู่ใน SET จำนวน 58 บริษัท และ mai จำนวน 7 บริษัท มี Market Cap รวมกันประมาณ 9.5 ล้านล้านบาท โดยมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ยอยู่ประมาณ 3.19% ซึ่งสูงกว่าอัตราผลตอบแทนปันผลตลาดอยู่ที่ 2.70%

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ใน Thailand Sustainability Investment 2017  คลิกที่นี่
ที่มา : www.set.or.th

ปัจจุบันมีหุ้นตัวไหนบ้างที่อยู่ใน SET THSI ?

สามารถติดตามรายชื่อหลักทรัพย์ได้ผ่านทาง www.set.or.th หรือดูได้จาก Application Streaming เพียง Login เข้าสู่ระบบ จากนั้นเลือกที่เมนู Watch ไปที่หัวข้อ SET เลือก .SETTHSI จากนั้นจะปรากฎรายชื่อหุ้นดังภาพ…

setthsi

SET THSI เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งในการคัดกรองหุ้นดี โดดเด่นทางด้าน สิ่งแวดล้อม (Environment), สังคม (Social) และ บรรษัทภิบาล (Governance) …ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษาข้อมูลพื้นฐานของบริษัท และติดตามการเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดนะคะ :)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น