การใช้สิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) “SCCC” สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม

บริษัทฯ  ขอแจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) “SCCC” มายังท่าน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้ รายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SCCC  คลิกที่นี่ 

ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  วันที่ 2 – 5 และ 8 – 9 พฤษภาคม 2560
ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. 

อัตราส่วนการจัดสรร     3.382353 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ราคาเสนอขาย            250 บาท /หุ้น

ตรวจสอบสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น คลิกที่นี่

กำหนดยื่นเอกสารการจองซื้อหุ้นถึงหลักทรัพย์บัวหลวง

  • 2 พฤษภาคม 2560         สำหรับ NVDR ชำระเงินแบบ Bill Paymant เท่านั้น
  • 2 – 4 พฤษภาคม 2560   สำหรับ หุ้นสามัญ ชำระโดย เช็ค ดร๊าฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค
  • 2 – 4 พฤษภาคม 2560   สำหรับ หุ้นสามัญ ชำระโดยตัด ATS/ถอนหลักประกัน (เฉพาะลูกค้าของหลักทรัพย์บัวหลวงเท่านั้น)
  • 2 – 9 พฤษภาคม 2560   สำหรับหุ้นสามัญ ชำระเงินโดย Bill Payment

หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง ที่ประสงค์จะชำระเงินโดย ตัด ATS/ถอนหลักประกัน รบกวน FAX หรือ Scan เอกสารมาก่อนโดยส่งถึงเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน จากนั้นส่ง”เอกสารตัวจริง” ถึงหลักทรัพย์บัวหลวงภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 

กรณีหุ้นสามัญ

  1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  คลิกที่นี่
  2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) )จำกัด
  3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ (กรณีบัตรประชาชนหมดอายุแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม)
  4. เอกสารชำระเงิน Bill Payment (ใบนำฝาก pay-in-slip ตัวจริงเท่านั้น)  คลิกที่นี่ 

กรณี NVDR

1. Subscription form + Bill Payment  คลิกที่นี่
2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) )จำกัด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ใบ

วิธีชำระค่าจองซื้อ

1. หุ้นสามัญชำระโดย Bill Payment : ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา
เริ่มชำระเงินวันที่ 2 – 9 พฤษภาคม 2560  *ไม่สามารถชำระเงินก่อนได้*
โดยระบุ Ref.1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Ref.2 เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก

2. หุ้นสามัญชำระโดยวิธีการจ่ายเป็น เช็ค ดร๊าฟ หรือ แคชเชียร์เช็ค
สั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์2”
โดยลงวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2560 เท่านั้น
หมายเหตุ โดยต้องนำเช็ค ดร๊าฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค โอนผ่านระบบ Bill Payment ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยใช้แบบฟอร์มใบชำระเงิน Bill Payment 

3. หุ้นสามัญชำระโดย ตัด ATS / ถอนหลักประกันในพอร์ต (เฉพาะลูกค้าของหลักทรัพย์บัวหลวงเท่านั้น)
– กรณีตัด ATS รบกวนลูกค้าเตรียมเงินเข้าบัญชี ATS ภายในวันที่ 4 พ.ค. 60 (ก่อน 16.30 น.)
– กรณีถอนหลักประกัน รบกวนลูกค้าเตรียมเงินหลักประกันในพอร์ตให้พอ ภายในวันที่ 4 พ.ค. 60 (ก่อน 16.30 น.) เท่านั้น        **กรณีตัด ATS/ถอนหลักประกัน “ไม่ผ่าน” ลูกค้าต้องดำเนินการโอนเงินผ่านระบบ “Bill Payment” เท่านั้น **

ช่องทางในการยื่นเอกสาร  : ส่งเอกสารฉบับจริงเท่านั้น

1. ผ่านตัวแทนรับจอง (ยื่นด้วยตนเองไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์)

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
คุณเบญจวรรณ ผาสุข / คุณฐานมาศ พึ่งโพธิ์ / คุณปิยพร แคว้นน้อย / คุณณัฐธนา ธนาชัยแสง
โทรศัพท์ 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 ต่อ 1122, 1141, 1143 หรือ 1147

2. ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน (ทางไปรษณีย์ หรือ ยื่นด้วยตนเอง)

หมายเหตุ : เนื่องจากการใช้สิทธิเพิ่มทุนมีกำหนดระยะเวลาในการรับเอกสาร กรุณาส่งเอกสารภายในวัน/เวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันเอกสารล่าช้าหรือสูญหาย แนะนำให้ส่งเอกสารแบบ EMS และเก็บหมายเลขลงทะเบียนไว้เพื่อตรวจสอบสถานะ

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น