แจ้งการเเปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) NPPG-W3 (ครั้งสุดท้าย)

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการเเปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) NPPG-W3  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้ คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ : 23 สิงหาคม 2561 – 04 กันยายน 2561

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1.14 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท


เอกสารประกอบการจองซื้อ


กรณีถือหุ้น NPPG-W3

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธี โอนเงินเท่านั้น
ชื่อบัญชี  บริษัท เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 053-2-28087-7 สาขาบางแค


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)
บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่าจำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ ชั้น 17 อาคารจัตุรัสจามจุรี 319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทมฯ 10330
โทร : 0-2684-8754

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น