การแปรสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ” MFC-W1 “

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิการแปรสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ” MFC-W1 ”  อ่านหนังสือชี้แจ้งการแปรสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ MFC

ระยะเวลาการจองซื้อ : 9 – 29 มีนาคม 2561

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 หุ้นเดิม : 1.003 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 17.947 บาท
ราคาปิดหุ้น MFC ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561 อยู่ที่ 17.20 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ


กรณีถือหุ้น MFC – W1

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยเงินโอน *** เริ่มชำระเงินวันที่ 9 – 27 มีนาคม 2561 ***
ชื่อบัญชี “บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี เพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญ”
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาถนนรัชดาภิเษก (สุขุมวิท-พระรามที่4)
เลขที่บัญชี 718-2-70241-7


กรณีถือหุ้น MFC-W1-R

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธี เช็ค แคชเชียรเช็ค เท่านั้น
สั่งจ่าย ” MFC Asset Management Plc. for ordinary shares subscription ”


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)

” บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “
132 อาคารสินธร 1 ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-205-7000

หรือ
” บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) “
ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย
เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-649-2131-2137

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น