การจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) MACO

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) MACO เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้ คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ : 20 – 24 สิงหาคม 2561

อัตราส่วนการจัดสรร : 5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 2 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ

  • ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  • หลักฐานชำระเงิน Bill Payment

กรณีถือหุ้น MACO

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีการโอนเงิน ***เริ่มชำระเงินวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2561 ***

ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์”
ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)   สาขา สำนักงานใหญ่
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 0001-114-005038-9


กรณีถือหุ้น MACO-R

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธี เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ (เท่านั้น) ***เริ่มชำระเงินวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2561***

สั่งจ่าย “TISCO Securities Co., Ltd. for Share Subscription”


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-633-6441-5

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น