การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) MACO

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)  MACO เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้  คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ : 11 – 15 มีนาคม 2562

อัตราส่วนการจัดสรร : 10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 1.60 บาท
ราคาปิด ณ วันที่ 5/3/2562 หุ้น MACO อยู่ที่ 1.48 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ

  • ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  • หลักฐานชำระเงิน เงินโอน (เป็นเอกสารตัวจริงจากธนาคาร)

กรณีถือหุ้น MACO

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีเงินโอน ***เริ่มชำระเงินวันที่ 11 มีนาคม 2562 ***

ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์”

ธนาคารทิสโก้ สาขาสำนักงานใหญ่ เลขที่บัญชี 0001-114-005038-9 บัญชีกระแสรายวัน

กำหนดยื่นเอกสารการตอบรับคำเสนอซื้อถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : 11 – 14 มีนาคม 2562


กรณีถือหุ้น MACO-R

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีเงินโอน *** เริ่มชำระเงินวันที่ 11 มีนาคม 2562 ***

ชื่อบัญชี “TISCO Securities Co.,Ltd. for Share Subscription”

ธนาคารทิสโก้ สาขาสำนักงานใหญ่ เลขที่บัญชี 0001-114-005038-9 บัญชีกระแสรายวัน

กำหนดยื่นเอกสารการตอบรับคำเสนอซื้อถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : 11 มีนาคม 2562


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
เลขที่ 48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 02-6336441-5

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

Article Attachments

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น