KTB การตั้งสำรองมากขึ้นและส่วนต่างอัตราดอก เบี้ยลดลงกดดันกำไรครึ่งปีแรก Bualuang Knowledge Sharing Security check