แจ้งการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) JCKH

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้  จำกัด (มหาชน)  JCKH  คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดรายละเอียดการใช้สิทธิ

ระยะเวลาการจองซื้อ : 18 – 22 มิถุนายน 2561

อัตราส่วนการจัดสรร :  2 หุ้นเดิม  :  1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 1.30 บาท

เอกสารประกอบการใช้สิทธิ


กรณีถือหุ้น JCKH

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธี Bill-Payment ***เริ่มชำระเงินวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ***

Ref.1 ระบุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (กรณีไม่มีเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น รบกวนติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 0-20099999)
Ref.2 ระบุ เบอร์โทรศัพท์


กรณีถือหุ้น JCKH-R

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธี Bill-Payment แบบฟอร์ม JCKH-R ***เริ่มชำระเงินวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ***


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ (คุณอโณทัย ศฤงศารกุลกิจ) ชั้น15 อ.ลิเบอร์ตี้สแควร์ เลขที่ 287 ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-695-5043

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น