การจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) IEC

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)  IEC เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้ คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ : 8 – 12 ตุลาคม 2561

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 หุ้นเดิม : 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 0.0125 บาท


เอกสารประกอบการจองซื้อ


กรณีถือหุ้น IEC

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธี Bill Payment (เท่านั้น)
ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น”
ธนาคารไทยพาณิชย์
Ref.1 ระบุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (กรณีไม่มีเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น รบกวนติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 0-20099999)
Ref.2 ระบุ เลขที่บัตรประชาชน


กรณีถือหุ้น IEC-R

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธี BillPayment (เท่านั้น)
ชื่อบัญชี “Subscription Account for AIRA Securities Public Company Limited”

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น