การจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) GSC สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ACAP

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) GSC สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ACAP เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้  คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ : 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562

อัตราส่วนการจัดสรร : 12 หุ้น ACAP : 1 หุ้น GSC ในราคาหุ้นละ 1.70 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ

  • ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  • ใบรับรองการจองซื้อ (เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญ ที่ได้จากตลาดหลักทรัพย์ฯ)(ถ้ามี)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ (ลงลายเซ็นสำเนาถูกต้อง) ( บัตรประชาชนตลอดชีพ แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
  • หลักฐานชำระเงิน Bill – Payment

กรณีถือหุ้น ACAP

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธี Bill Payment (เท่านั้น)
ชื่อบัญชี “บมจ. หลักทรัพย์ เออีซี เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน”
ธนาคารกรุงเทพ
Ref.1 ระบุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (กรณีไม่มีเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น รบกวนติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 0-20099999)
Ref.2 ระบุ เลขที่บัตรประชาชน

กำหนดยื่นเอกสารการตอบรับคำเสนอซื้อถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562


กรณีถือหุ้น ACAP – R

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธี Bill Payment (เท่านั้น)
ชื่อบัญชี “AEC SECURITIES PUBLIC CO.,LTD FOR SUBSCRIPTION”
ธนาคารกรุงเทพ
Ref.1 ระบุเป็น 9999999999
Ref.2 ระบุเป็น 0105543093348

กำหนดยื่นเอกสารการตอบรับคำเสนอซื้อถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : 27 กุมภาพันธ์ 2562


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)

บริษัท หลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

ติดต่อคุณวิมลรัตน์ โห้ถนอม หรือคุณวิไล สันโดษ
เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-836-0120, 02-836-0122

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

Article Attachments

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น