รายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) GRAND Bualuang Knowledge Sharing Security check