รายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) GRAND

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิจองหุ้นซื้อสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ” GRAND ”  อ่านหนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน GRAND

ระยะเวลาการจองซื้อ : 5-12 เมษายน 2561

อัตราส่วนการจัดสรร : 10 หุ้นเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท ราคาปิด ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561 อยู่ที่ 0.99

เอกสารประกอบการจองซื้อ

  • ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีถือหุ้น GRAND + Bill payment  คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีถือหุ้น GRAND-R + Bill payment  คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) (ถ้ามี)
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  • หลักฐานชำระเงิน Bill Payment
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารใดก็ได้ (กรณีจองเกินสิทธิ)

กรณีท่านถือหุ้น GRAND

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธี Bill-Payment ***เริ่มชำระเงินวันที่ 5 เมษายน 2561 ***
Ref.1 ระบุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (กรณีไม่มีเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น รบกวนติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 0-20099999)
Ref.2 ระบุ เลขที่บัตรประชาชน

กำหนดยื่นเอกสารการจองซื้อหุ้นถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : วันที่ 5-10 เมษายน 2561

กรณีท่านถือหุ้น GRAND-R

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธี Bill-Payment ***เริ่มชำระเงินวันที่ 5 เมษายน 2561***

กำหนดยื่นเอกสารการจองซื้อหุ้นถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : วันที่ 5 เมษายน 2561 เท่านั้น

** กรณีถือหุ้น GRAND-R รบกวน Fax เอกสารมาที่เบอร์ 0-26363047 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2561 ก่อน 15.00 น. หลังจาก Fax เรียบร้อยแล้ว รบกวนแจ้งที่เบอร์ 0-2618-1111 ** และดำเนินการส่งเอกสาร(ตัวจริง)ถึงหลักทรัพย์บัวหลวง ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561 **

ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)

“บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)”
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ห้องเลขที่ 3203-4 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้น 32
388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-204-9900

เมื่อกรอกรายละเอียดแล้ว กรุณาส่ง ( MFC -W1 ) ไปยังเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน (ที่อยู่แต่ละสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงกำหนดระยะรับเอกสารภายในวันที่ 10 เมษายน 2561 กรณีถือหุ้น GRAND  ชำระเงินโดยเงินโอน

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น