การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) GJS

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) GJS  เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้ 

กรณี GJS  คลิก อ่านรายละเอียด

กรณี GJS – R  คลิก อ่านรายละเอียด

กรณีจองเกินสิทธิ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้น และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อ ที่อยู่ ที่ปรากฎตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562 ภายใน 10 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น

ระยะเวลาการจองซื้อ : 22 – 26 เมษายน 2562 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 หุ้นเดิม : 0.83 หุ้นใหม่ ราคา 0.13 บาท

เอกสารประกอบการใช้สิทธิ

  • ใบรับรองการจองซื้อหุ้น (เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญ ที่ได้จากตลาดหลักทรัพย์ฯ) (ถ้ามี)
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (ลงลายเซ็นสำเนาถูกต้อง) ( สำหรับบัตรประชาชนตลอดชีพ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม)
  • หลักฐานชำระเงิน Pay-in slip (ฉบับจริง มีตัวอักษรพิมพ์จากธนาคาร)

หมายเหตุ บริษัทตัวแทนรับจองซื้อไม่รับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร หรือ E-MAIL


กรณีถือหุ้น GJS  

วิธีชำระค่าจองซื้อ : การชำระเงิน Bill-Payment (ฉบับจริงเท่านั้น)  ห้ามชำระเงินก่อนวันจองซื้อ

กำหนดยื่นเอกสารการตอบรับคำเสนอซื้อถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : 22 – 25 เมษายน 2562


กรณีถือหุ้น GJS – R
วิธีชำระค่าจองซื้อ : การชำระเงิน Bill-Payment (ฉบับจริงเท่านั้น)  ห้ามชำระเงินก่อนวันจองซื้อ
กำหนดยื่นเอกสารการตอบรับคำเสนอซื้อถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : 22  เมษายน 2562 เท่านั้น


สถานที่รับจองซื้อ และรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (ตัวแทนรับจองซื้อ)

ชั้น 10 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 02-088-9797

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น