แจ้งการใช้สิทธิเเปรสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) GIFT-W1 (ครั้งสุดท้าย)

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิแปรสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) GIFT-W1  คลิก อ่านรายละเอียดสิทธิแปรสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ GIFT-W1

ระยะเวลายื่นขอใช้สิทธิ์ : 12 – 24 เมษายน 2561

อัตราส่วนการจัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 2 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ

1. แบบคำเบิก/โอนหลักทรัพย์  คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
2. แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ (กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน)  คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับ NVDR   หรือ  คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับปกติ
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (ลายเซ็นจริง)
4. หลักฐานการชำระเงิน


กรณีถือหุ้น GIFT-W1

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยเงินโอน
ชื่อบัญชี “บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)”
ธนาคาร ทหารไทย  สาขา พุทธมณฑล
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 079-1-05263-2


กรณีถือหุ้น GIFT-W1-R

วิธีชำระค่าจองซื้อ : เช็ค, แค็ชเชียรเช็ค เท่านั้น
สั่งจ่าย “Gratitude Infinite Public Company Limited”


สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ์

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้ประสานงาน : น.ส.วรรณวดี, น.ส.อรพินธ์, น.ส.พนิดา
เลขที่ 9/8 หมุ่5 แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ 02-888-6800 ต่อ 414, 202, 416

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น