การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) “GCAP” Bualuang Knowledge Sharing Security check