การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) “GCAP”

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) GCAP เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้ คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ : 14 – 21 กุมภาพันธ์ 2562

อัตราส่วนการจัดสรร : 2 หุ้นเดิม : 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท

เอกสารประกอบการใช้สิทธิ

  • ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร 1 ใบ กรณีจองเกินสิทธิเท่านั้น (BAY, SCB, BBL, KTB, KBANK, TMB, UOB, TBANK)
  • หลักฐานชำระเงิน Bill – Payment  คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร

กรณีถือหุ้น GCAP
วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธี Bill Payment (เท่านั้น)
ชื่อบัญชี “บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”
ธนาคารกรุงเทพ
Ref.1 ระบุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (กรณีไม่มีเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น รบกวนติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 0-20099999)
Ref.2 ระบุ เลขที่บัตรประชาชน


กรณีถือหุ้น GCAP-R
วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธี Bill Payment (เท่านั้น)
ชื่อบัญชี “บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”
ธนาคารกรุงเทพ
Ref.1 ระบุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก เป็น 9999999999
Ref.2 ระบุ เลขที่บัตรประชาชน เป็น 0105543093348


สถานที่รับจองซื้อ และรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ติดต่อคุณจรัญ, คุณสิริพรรณ, คุณชัยณรงค์, คุณมณฑา

เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทรศัพท์ 02-659-8000 ต่อ 8248, 8226, 8264, 8085

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

Article Attachments

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น