การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) FNS

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)  FNS เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้  คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ : 15 – 21 พฤศจิกายน 2561

อัตราส่วนการจัดสรร : 2.50 หุ้นเดิม : 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 5 บาท
ราคาปิด ณ วันที่ 13/11/18 หุ้น FNS อยู่ที่ 4.08 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ

  • ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร 1 ใบ กรณีจองเกินสิทธิเท่านั้น (BBL, KTB, BAY, KBANK, CIMB, TMB, SCB,TBANK, UOB, LHBANK)
  • หลักฐานชำระเงิน เงินโอน กรณีถือหุ้น FNS
  • หลักฐานชำระเงิน เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ กรณีถือหุ้น FNS-R

กรณีถือหุ้น FNS

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีเงินโอน ***เริ่มชำระเงินวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561 ***
ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. ฟินันซ่า”
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 038-1-12461-4 บัญชีกระแสรายวัน สาขาถนนสาทร


กรณีถือหุ้น FNS-R

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธี เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ * เริ่มชำระเงินวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 *
สั่งจ่าย “Account for Subscription for Capital Increase Ordinary Shares of Finansa Public Company Limited” *** เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ลงวันที่ไม่เกิน 21 พฤศจิกายน 2561 ***


 

ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
คุณจุฬากูล ภูมิอ่อน ฝ่ายดูแลรักษาหลักทรัพย์
เลขที่ 444 ชั้น 15 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์  ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330
โทร 02-680-0843

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น