เรื่องเล่าของ "รถยนต์ไฟฟ้า" Bualuang Knowledge Sharing Security check