การจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) EPCO

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)  EPCO เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้  คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ : 26 พฤศจิกายน 2561 – 28 พฤศจิกายน 2561

อัตราส่วนการจัดสรร : 8 หุ้นเดิม : 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน  ในราคาหุ้นละ 3.30 บาท ราคาปิด ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 อยู่ที่ 3.20

เอกสารประกอบการจองซื้อ

  • ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน   คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  • หลักฐานชำระเงิน Pay – In

กรณีถือหุ้น EPCO 

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีโอนเงิน
ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด มหาชน”
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักพหลโยธิน
กระแสรายวันเลขที่ บัญชี 799-2-57745-9


กรณีถือหุ้น EPCO – R

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์
ชื่อบัญชีสั่งจ่าย “Share subscription account of Eastern Printing Public Co.,Ltd.”


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)
บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 51/29, 51/61 ซ.วิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-522-6938, 02-551-0541-4 ต่อ 470, 474

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น