การเเปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) EIC-W4 (ครั้งสุดท้าย)

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการเเปลงสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) EIC-W4 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้ คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ : 5 กันยายน 2561 -17 กันยายน 2561

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 0.15 บาท
***ราคาปิดหุ้น EIC ณ วันที่ 03/09/2561 อยู่ที่ 0.06 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ


กรณีถือหุ้น EIC -W4

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีโอนเงิน เท่านั้น
ชื่อบัญชี “ บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ”
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 274-3-00268-0 บัญชีกระแสรายวัน สาขา อาคารซันทาวเวอร์ส (ถนนวิภาวดี-รังสิต)


กรณีถือหุ้น EIC-W4 -R

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีเช็ค , แคชเชียร์เช็ค , ดร๊าฟท์
ชื่อบัญชีสั่งจ่าย “Electronic Industry Public Company Limited for Share Subscription”
เช็คลงวันที่ 5 – 14 กันยายน 2561


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)
บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 15 ห้อง 1507 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-075-5667-8

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น