การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) CSL (หุ้นนอกตลาด)

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) CSL คลิก อ่านรายละเอียดการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

ระยะเวลายื่นขอใช้สิทธิตอบรับคำเสนอซื้อ : 25 ก.พ. 2562 – 29 มี.ค. 2562

ราคาเสนอซื้อ : 8.03 บาท/หุ้น (หักค่าธรรมเนียมในการเสนอขาย ร้อยละ 0.25% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จะได้รับเงินสุทธิ 8.00852 บาท/หุ้น)


กรณีถือหุ้น CSL

กำหนดยื่นเอกสารการตอบรับคำเสนอซื้อถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : 25 ก.พ. – 27 มี.ค. 2562


กรณีถือหุ้น CSL-R

กำหนดยื่นเอกสารการตอบรับคำเสนอซื้อถึงหลักทรัพย์บัวหลวง : 25 ก.พ. – 22 มี.ค. 2562


เอกสารประกอบการจองซื้อ

1. แบบคำเบิก/โอนหลักทรัพย์  คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร และเงินค่าธรรมเนียมในการถอนหุ้นออกจากบัญชี 100 บาท (เพื่อนำมาใช้ตอบรับคำเสนอซื้อ)

2. แบบคำขอตอบรับคำเสนอซื้อ คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร

3. หนังสือมอบอำนาจ คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร

  • กรณีรับเป็นเช็คด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
  • กรณีรับเป็นเงินโอนผ่านบัญชีธนาคาร ติดอากรแสตมป์ 10 บาท

4. สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ (รับรองเสำเนา “เพื่อใช้ทำ Tender offer หุ้น CSL” และลายเซ็นจริง)

5. สำเนาหน้า Bookbank ธนาคาร BAY, SCB, BBL, KTB, KBANK, TMB, UOK และ TBANK (รับรองเสำเนา “เพื่อใช้ทำ Tender offer หุ้น CSL” และลายเซ็นจริง)

6. แบบยืนยันราคาต้นทุน คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร

7. หน้ากระดาษติดอากรแสตมป์ (อัตรา 1 บาท/อากร ต่อจำนวนเงิน 1,000 บาทหรือเศษของ 1,000 บาท) คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร


สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายปฏิบัติการ ชั้น6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1
252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-165-5555 กด2 แล้วตามด้วย กด4

เมื่อกรอกรายละเอียดแล้ว กรุณาส่ง ( Tender offer CSL ) ไปยังเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน (ที่อยู่แต่ละสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

Article Attachments

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น