การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) “CIMBT”

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMBT เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้ คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ : 8 – 12 ตุลาคม 2561

อัตราส่วนการจัดสรร : 20 หุ้นเดิม : 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 0.87 บาท

เอกสารประกอบการใช้สิทธิ

  1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา)
  1. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
  2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  3. หลักฐานชำระเงิน
  4. กรณีจองเกินสิทธิ แนบสำเนา Book bank ของ CIMB เท่านั้น นอกเหนือจากนั้นจะคืนเป็นเช็ค

กรณีถือหุ้น CIMBT
วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีโอนเงิน **CIMBT ขอสงวนสิทธิรับชำระค่าจองซื้อหุ้นที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เท่านั้น**
ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)”
โดยระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือติดต่อสอบถามที่ Call Center ของ TSD เบอร์ 0-2009-9999)


กรณีถือหุ้น CIMBT-R
วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ เท่านั้น
สั่งจ่าย “Account for Subscription for Newly Issued Ordinary Shares of CIMB Thai Bank Public Company Limited”


สถานที่รับจองซื้อ และรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ณ ที่ทำการสาขาของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ตามเวลาเปิด – ปิด ของที่ทำการแต่ละสาขา

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น