แจ้งการใช้สิทธิเเปรสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) CIG-W6 (ครั้งสุดท้าย)

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิแปรสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” CIG-W6 ” คลิก อ่านรายละเอียดสิทธิแปรสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ CIG-W6

ระยะเวลายื่นขอใช้สิทธิ์ : 17 – 25 พฤษภาคม 2561

อัตราส่วนการจัดสรร : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 1.20 บาท


เอกสารประกอบการจองซื้อ

1. แบบคำเบิก/โอนหลักทรัพย์ คลิกเพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
2. แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ (กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน)

3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (ลายเซ็นจริง)
4. หลักฐานการชำระเงิน (Pay-in ที่มีตัวพิมพ์จากทางธนาคาร)


กรณีถือหุ้น CIG-W6-R

วิธีชำระค่าจองซื้อ : เช็ค แคชเชียร์เช็ค

สั่งจ่าย “C.I. Group Public Company Limited for shares subscription”


กรณีถือหุ้น CIG-W6

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยเงินโอน ***เริ่มชำระเงินวันที่ 16 – 30 พฤษภาคม 2561 ***

ชื่อบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”
ธนาคาร ไทยพาณิชย์  สาขา ถนนแจ้งวัฒนะ
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 324-2-88518-3


สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ติดต่อ น.ส.วรรณเพ็ญ ขาวสุวรรณ์
1/1 หมู่ 7 ถ.บางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-976-5290 ต่อ 174 , 175

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น