การจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) CI

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) CI เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้  คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ : 11 – 7 ธันวาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ)

อัตราส่วนการจัดสรร : 5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นสามัญใหม่  ในราคาหุ้นละ 1.42 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ

 • ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 • ใบรับรองการจองซื้อ (เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญ ที่ได้จากตลาดหลักทรัพย์ฯ)(ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ (ลงลายเซ็นสำเนาถูกต้อง) ( บัตรประชาชนตลอดชีพ แนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
 • แนบสำเนาหน้า Book Bank ธนาคารใดก็ได้ ต้องเป็นบัญชี
  (กรณีจองเกินสิทธิ ไม่แนบ Book Bank จะคืนเงินเป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามผู้จองซื้อและส่งไปรษณีย์ตามฐานข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น)
 • หลักฐานชำระเงิน
  • เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์  (ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้)
  • Pay-In ที่มีตัวพิมพ์จากธนาคาร **ฉบับจริงจากธนาคารเท่านั้น** (ห้ามโอนผ่านอินเตอร์เน็ต หรือทางแอพพลิเคชั่น)

กรณีถือหุ้น CI

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีเช็ค แคชเีชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์
ชื่อสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสาุมัญเพิ่มทุน บริษัท ชาญอิสสระดีเวล็อปเมนท์ จำักัด (มหาชน)”
พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อไ้ด้ ไว้ด้านหลัง แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ลงวันที่ตั้งแต่ 11 – 14 ธันวาคม 2561

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีการโอนเงิน (โดยชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร เท่านั้น)
รายละเอียดบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)”
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)  สาขาชาญอิสสระทาวเวอร์ 2
บัญชีออมทรัพย์    เลขที่ บัญชี 253-6-02855-2

หลักฐานการชำระเงิน ต้องเป็นใบนำฝาก”ฉบับจริง”  ตัวพิมพ์จากธนาคาร เท่านั้น
(ห้ามโอนเงินล่วงหน้า และห้ามโอนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือ ทางแอพพลิเคชั่น)


กรณีถือหุ้น CI – R

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธีเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ เท่านั้น
ชื่อบัญชีสั่งจ่าย “Charn Issara Development Public Company Limited for Share Subscription”


การคืนเงินค่าจองซื้อ เกินกว่าสิทธิ

 • กรณีจองเกินสิทธิ บังคับ แนบ Book Bank
 • กรณีจองเกินสิทธิ ไม่แนบ Book Bank จะคืนเงินเป็น เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามผู้จองซื้อ และส่งไปรษณีย์ตามฐานข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2922/200 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 10 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-308-2020 ต่อ 546, 541

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น