การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) CHUO

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ” CHUO ” เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้ คลิก อ่านรายละเอียดสิทธิแปรสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ CHUO

ระยะเวลาการจองซื้อ : 24 – 30 พฤษภาคม 2561

อัตราส่วนการจัดสรร : 1 หุ้นเดิม : 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 0.20 บาท

ณ วันที่ 16/5/2561 CHUO ขึ้นเครื่องหมาย SP


เอกสารประกอบการจองซื้อ

  1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีถือหุ้น CHUO คลิก เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
  2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีถือหุ้น CHUO-R  คลิก เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
  3. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ประเทศไทย จำกัด)
  4. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
  5. หลักฐานชำระเงิน เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ หรือหลักฐานการโอนเงิน

กรณีถือหุ้น CHUO ***สามารถจองเกินสิทธิได้***

วิธีชำระค่าจองซื้อ : เงินโอน ***เริ่มโอนวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ***

ชื่อบัญชี “บมจ. ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) เพื่อการจองซื้อหุ้น”
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สาขาเดอะไนน์ ทาวเวอร์ส
กระแสรายวัน
เลขที่ บัญชี 002-370124-6

***หมายเหตุ กรณีจองเกินสิทธิ จะคืนเงินเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหุ้นและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นตามสมุดทะเบียน


กรณีถือหุ้น CHUO-R ***สามารถจองเกินสิทธิได้***

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธี เช็ค แคชเชียรเช็ค
สั่งจ่าย ” Chuo Senko (Thailand) Public Company Limited for Share Subscription ”


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)
บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/4 ชั้น 36 อาคารเอ เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส แกรนด์ พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
คุณสรัลยา น้อยใจบุญ
โทรศัพท์ 02-0137137 ต่อ 4 โทรสาร 02-0137137 ต่อ 5

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

 

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

1 ความคิดเห็นสำหรับบทความนี้

แสดงความคิดเห็น