การจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ซี เอ แซด(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) CAZ สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) TAKUNI

ทางหลักทรัพย์บัวหลวงขอแจ้งรายละเอียดบริษัท ซี เอ แซด จำกัด (มหาชน) CAZ สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมบริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) TAKUNI เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ในการยื่นเอกสารใช้สิทธิครั้งนี้  คลิก อ่านรายละเอียด

ระยะเวลาการจองซื้อ : 8 – 9 มกราคม 2561

อัตราส่วนการจัดสรร : 50 หุ้น TAKUNI : 1 หุ้น CAZ ในราคาหุ้นละ 3.90 บาท

เอกสารประกอบการจองซื้อ


กรณีถือหุ้น TAKUNI

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธี Bill Payment (เท่านั้น)
ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น”
ธนาคารไทยพาณิชย์
Ref.1 ระบุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (กรณีไม่มีเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น รบกวนติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 0-20099999)
Ref.2 ระบุ เลขที่บัตรประชาชน


กรณีถือหุ้น TAKUNI – R

วิธีชำระค่าจองซื้อ : ชำระโดยวิธี Bill Payment (เท่านั้น)
ชื่อบัญชี “KTB Securities (Thailand) PCL., For Share Subscription”
ธนาคารไทยพาณิชย์
Ref.1 ระบุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก
Ref.2 ระบุ เลขที่บัตรประชาชน


ตัวแทนรับจองซื้อ (กรณียื่นด้วยตนเอง)

บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ติดต่อฝ่ายวาณิชธนกิจ – ด้านตลาดทุน
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 18 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-648-1111 ต่อ 1185, 1190, 1184, 1185 และ 1186

ท่านสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอนได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน (เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสาขาของหลักทรัพย์บัวหลวง)

Article Attachments

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น