แจ้งการใช้สิทธิเเปรสภาพใบสำคัญเเสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) “BANPU-W3” ครั้งสุดท้าย

ขั้นตอนการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ของใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) “BANPU-W3” **ครั้งสุดท้าย**

ระยะเวลายื่นขอใช้สิทธิ ระหว่างวันที่ 22 พ.ค. – 2 มิ.ย 2560  (เฉพาะวันทำการเท่านั้น)
ขึ้นเครื่องหมาย SP วันที่ 09/05/2560

อัตราการใช้สิทธิ  

ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ 1.0130 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.94 บาท

กำหนดยื่นเอกสารการจองซื้อหุ้นถึงหลักทรัพย์บัวหลวง

22 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2560 >>> สำหรับ หุ้นสามัญ ชำระโดย โอนเงิน
22 – 24 พฤษภาคม 2560  >>> สำหรับ NVDR ชำระโดย เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค
22 – 25 พฤษภาคม 2560 >>> สำหรับ หุ้นสามัญ ชำระโดย เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค

เอกสารประกอบการจองซื้อ

กรณีลูกค้าหลักทรัพย์บัวหลวง

1. แบบคำขอเบิก/โอนหลักทรัพย์ คลิกที่นี่
2. แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ (กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน)  คลิกที่นี่ , กรณี NVDR Subscription from คลิกที่นี่
3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (รับรองสำเนาและลงนาม)
4. หลักฐานเงินโอน Pay-in , เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (ให้ระบุชื่อ นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้, เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ไว้ด้านหลังด้วย)

กรณีบุคคลทั่วไป

  1. สลิปใบแทน ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านใช้บริการอยู่
  2. แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ (กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน)  คลิกที่นี่ , กรณี NVDR Subscription from คลิกที่นี่
  3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (รับรองสำเนาและลงนาม)
  4. หลักฐานเงินโอน Pay-in , เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (ให้ระบุชื่อ นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้, เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ไว้ด้านหลังด้วย)

วิธีชำระค่าจองซื้อ

ชำระโดยการโอนเงิน

ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ 1”
เลขที่บัญชี 101-3-429699 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่
SWIFT Code : BKKBTHBK

ชำระโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค 

สั่งจ่ายในนาม “บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์ 1”
ที่สามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการ
โดยลงวันที่ได้ไม่เกินวันที่ 29 พฤษภาคม 2560

กรณี NVDR ชำระโดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์

สั่งจ่ายในนาม “Bualuang Securities Public Company Limited for Securities Subscription 1”

ช่องทางในการยื่นเอกสาร : ส่งเอกสารฉบับจริงเท่านั้น

ผ่านตัวแทนรับจอง (ยื่นด้วยตนเอง ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์)

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
คุณเบญจวรรณ ผาสุข / คุณฐานมาศ พึ่งโพธิ์ / คุณปิยพร แคว้นน้อย / คุณณัฐธนา ธนาชัยแสง
โทรศัพท์ 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 ต่อ 1122, 1141, 1143 หรือ 1147

ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน (ทางไปรษณีย์ หรือ ยื่นด้วยตนเอง)

หมายเหตุ : เนื่องจากการใช้สิทธิเพิ่มทุนมีกำหนดระยะเวลาในการรับเอกสาร กรุณาส่งเอกสารภายในวัน/เวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันเอกสารล่าช้าหรือสูญหาย แนะนำให้ส่งเอกสารแบบ EMS และเก็บหมายเลขลงทะเบียนไว้เพื่อตรวจสอบสถานะ

Article Attachments

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น