คำถามพบบ่อยเกี่ยวกับ SSF Block Trade

BLS Knowledge Sharing V111

เราได้กล่าวไปแล้วว่า ธุรกรรม SSF Block Trade จะช่วยทำให้นักลงทุนสามารถซื้อขาย Single Stock Futures ได้ในปริมาณที่ต้องการโดยไม่ต้องกังวลเรื่องสภาพคล่อง เนื่องจากหลักทรัพย์บัวหลวงจะเข้ามาเป็นคู่สัญญาฝั่งตรงข้ามให้กับนักลงทุนตลอดเวลา ทำให้นักลงทุนที่ทำธุรกรรมดังกล่าวจะได้รับประโยชน์จากอัตราทดของ Single Stock Futures อย่างเต็มที่ (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่
และเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจรายละเอียดและเงื่อนไขในการทำธุรกรรมนี้มากยิ่งขึ้น ในบทความนี้ ผมจึงขอแชร์คำถามคำตอบพบบ่อยจากนักลงทุน 7 ข้อ ลองไปติดตามกันนะครับ…
 1. เมื่อบริษัทจดทะเบียนประกาศ Corporate Event ประเภทต่างๆ เช่น การจ่ายเงินปันผล, การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ลูกค้าที่เปิดสถานะ Block trade ไว้จะต้องดำเนินการอย่างไร?
  • ลูกค้าทั้งฝั่ง Long และ Short จะต้องปิดสถานะ (Close) ภายใน 16.00 น. ในวันก่อนวันขึ้นเครื่องหมายแสดงการไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากหุ้น เช่น XD, XR, XW, XA ,XT เป็นต้น
  • ยกเว้นกรณีที่ลูกค้า Long Futures สามารถถือข้ามวัน XD ที่จ่ายปันผลแบบปกติได้ (ไม่นับรวมกรณี XD ที่มีการจ่ายปันผลพิเศษ) หลักทรัพย์บัวหลวงจะคืนเงินปันผลให้ลูกค้า 100% เมื่อมีการปิดสถานะ ผ่านทางราคาที่ทำ Block Trade (แต่จะเป็น Future Value หรือ Present Value แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่ว่าบริษัทจดทะเบียนมีการจ่ายเงินปันผลคืนก่อนหรือหลังวันครบกำหนดอายุของฟิวเจอร์รุ่นนั้นๆ)
 2. ลูกค้าสามารถปิดสถานะ Block Trade ด้วยตัวเองในตลาด TFEX ได้หรือไม่?
  • ไม่สามารถทำได้ ลูกค้าจะต้องปิดสถานะ Block Trade กับหลักทรัพย์บัวหลวงเท่านั้น โดยจะต้องทำก่อนเวลา 16.00 น. ของวันซื้อขายวันสุดท้าย
  • ในกรณีที่ลูกค้าไม่ปิดสถานะ Block Trade ภายใน Last Trading Day และบริษัทได้รับความเสียหาย ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้บริษัท นอกจากนี้ หากลูกค้าไม่ดำเนินการปิดสถานะก่อนเวลา 16.00 น. บริษัทสงวนสิทธิที่จะปิดสถานะของลูกค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า โดยที่ลูกค้าไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ (ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงการทำธุรกรรม Block Trade)
 3. ในกรณีที่หลักทรัพย์บัวหลวงไม่สามารถจัดหา Stock Futures ได้ครบตามจำนวนที่ลูกค้าสั่ง จะถือว่าลูกค้าจะไม่สามารถเปิดสถานะ Block Trade ได้ทั้งหมด ใช่หรือไม่?
  • ถ้าบริษัทจัดเตรียม Stock Futures ให้ได้ไม่เต็มจำนวนที่สั่ง แต่เกินปริมาณขั้นต่ำตามที่ TFEX กำหนด ลูกค้าจะต้องทำธุรกรรม Block Trade ตามที่บริษัทจัดเตรียมได้ โดยปริมาณจะต้องไม่น้อยกว่าขั้นต่ำตามที่ TFEX กำหนด (1 Block)
  • ตัวอย่างเช่น หากบริษัทจัดเตรียม Stock Futures ของหุ้น PTT ได้เพียง 45 สัญญา แต่ลูกค้าสั่งซื้อทั้งหมด 100 สัญญา ดังนั้น ลูกค้าจะต้องเปิดสถานะ 45 สัญญา  (PTT Futures จำนวน 1 Block = 20 สัญญา)
  • ทั้งนี้ลูกค้าควรคำนึงถึงจำนวนสัญญาตอนปิดสถานะด้วย หากมีสัญญาคงเหลือน้อยกว่าจำนวนสัญญาขั้นต่ำ จะไม่สามารถปิดสถานะได้ เช่น ลูกค้าอาจปิดสถานะจนเหลือเพียง 5 สัญญา ทำให้ไม่สามารถปิดสัญญาส่วนที่เหลือนี้ได้ ( PTT Futures จำนวน 1 Block = 20 สัญญา)
 4. ลูกค้าสามารถ Roll-over ธุรกรรม Block Trade ได้หรือไม่?
  • ได้ แต่จะต้องแจ้งผู้แนะนำการลงทุนภายใน 16.00 น. ของวันซื้อขายวันสุดท้าย หลังจากนั้น บริษัทจะดำเนินการปิดสถานะ Futures ตัวใกล้หมดอายุ พร้อมเปิดสถานะ Futures ตัวใหม่ที่มีอายุคงเหลือนานกว่า
  • การ Roll Over จะช่วยนักลงทุนประหยัดต้นทุนในการธุรกรรม Block Trade เมื่อเปรียบเทียบกับการเปิดและปิดสถานะใหม่ด้วยตัวเอง เนื่องจากบริษัทจะใช้ราคาหุ้นอ้างอิงตัวเดียวกันในการกำหนดราคา Futures ทั้งขาเปิดและขาปิดสถานะ จึงไม่เสียส่วนต่างราคาเสนอซื้อและเสนอขายหุ้นอ้างอิง
 5. หลักทรัพย์บัวหลวงมีการ Mark to Market สัญญา Block Trade อย่างไร?
  • บริษัทจะใช้ราคา Futures ที่ซื้อขายในตลาด TFEX ในการ Mark to Market สัญญา Block Trade แต่นักลงทุนไม่ต้องให้ความสำคัญมากนัก เนื่องจากกำไรขาดทุนที่ปรากฎเป็นกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นทางบัญชีซึ่งมีประโยชน์ในการกำหนดสถานะการเติมเงินหลักประกันเท่านั้น  ในขณะที่นักลงทุนควรให้ความสำคัญกับราคาหุ้นในกระดานหลักและระยะการถือครองมากกว่า เพราะมีผลต่อกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงโดยตรง เมื่อปิดสถานะ Block Trade
  • ดังนั้น บริษัทจึงขอแนะนำให้นักลงทุนวางเงินหลักประกันมากกว่า Initial Margin ประมาณ 30% เพื่อป้องกันการถูกเรียกหลักประกันเพิ่มเติมหลังจากเปิดสถานะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ Long Futures ที่มีอายุคงเหลือนานๆ
 6. หลักทรัพย์บัวหลวงมีวิธีการคิดค่า Commission ของธุรกรรม Block Trade อย่างไร?
  • ใช้วิธีการเดียวกับ Single Stock Futures
   ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย = (0.1% ของมูลค่าสัญญา* + ค่าธรรมเนียมตลาด) x 1.07
   โดยที่ มูลค่าสัญญา = ราคาหุ้นอ้างอิง x จำนวนสัญญา x 1,000
   และ ค่าธรรมเนียมตลาด = จำนวนสัญญา x 5.1 (ในกรณีที่ราคาหุ้นอ้างอิง ≥ 100 บาท)
                                       = จำนวนสัญญา x 0.51 (ในกรณีที่ราคาหุ้นอ้างอิง < 100 บาท)
 7. ข้อดีของการทำ Block Trade กับหลักทรัพย์บัวหลวงคืออะไร?
  • ต้นทุนในการทำ Block Trade น้อยเพราะอัตราดอกเบี้ยเพียง 5.06% ต่อปี*
  • คิดดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ถือครองจริง โดยมีขั้นต่ำเพียง 1 วัน
  • หุ้นอ้างอิงมีหลากหลาย พร้อมให้บริการทั้งฝั่ง Long และ Short
  • ปริมาณขั้นต่ำเพียง 1 ล้านบาท
  • ลูกค้าที่ถือ Long ข้ามวัน XD จะได้รับเงินปันผลคืน 100%
  • มีเครื่องมือช่วยคำนวณราคา Block Trade โดยสามารถติดตามได้ที่ http://investmentstation.bualuang.co.th/blocktrade/

  *บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราดอกเบี้ยสำหรับสัญญาที่เปิดใหม่โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

 

BLS Knowledge Sharing V1

บทความนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่

แสดงความคิดเห็น